Xat distribuït, de codi obert, amb vector i matriu